Hashem Rezaei

Photographer

هاشم رضایی

Hashem Rezaei

به نظر من الیوت ارویت عکاس مطرح فرانسوی بهترین تعریف را در مورد هنرعکاسی بیان کرده است، او نظرش را اینچنین مطرح می‌کند:ه

برای من عکاسی هنر مشاهده کردن است. م
عکاسی پیدا کردن یک چیز جالب در یک مکان معمولی است…م
من متوجه شده ام که عکاسی ارتباط کمی با چیزهایی که می بینید دارد، همه چیز مربوط به نحوه دیدن شماست. م

 

Hashemrezaei-photography-SelfPortrait-2